Popis služby Nízkoprahové centrum dětí a mládeže


 

Poslání:

Posláním NCDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení a tím zároveň chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Pro koho jsou služby určeny:

Služba je určena dětem a mládeži z Neratovic a okolí ve věku od 6 do 18 let, v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou samy ani jejich rodiče nedovedou bez pomoci překonat, děti skutečně ohrožené rizikem sociálního vyloučení, případně dalšími riziky ohrožení jejich vývoje.

 

Zásady a principy poskytování služby:

Nízkoprahovost znamená dostupnost, odstraňování překážek, které by uživatelům bránily přijít do centra nebo využít nabídky jeho služeb.

  • technická bariéra prostorová – zařízení je dobře dostupné z centra města, v jeho blízkosti jsou hřiště a může sloužit jako základna pro výlety do blízké přírody; zastávka MHD a autobusů je v bezprostřední blízkosti
  • technická bariéra časová – snažíme se přizpůsobit otevírací dobu časovým možnostem uživatelů (odpoledne, někdy i o víkendu) a neměnit ji. Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen zapojit se do připravených činností.
  • sociální bariéra finanční – poskytování služby a základních programů je zdarma, v některých případech můžeme požadovat menší částku jako příspěvek na jídlo (při společném nocování), na dopravu (při výletech) apod.
  • sociální bariéra etnická, názorová – zařízení je otevřeno všem dětem a mladým lidem bez rozdílu národnosti, vyznání, etnické či politické příslušnosti apod. Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby.
  •  psychologická bariéra pocitová – bezpečné prostředí, možnost navrhovat aktivity a spoluvytvářet program

Diskrétnost – pracovník považuje všechna sdělení uživatelů za důvěrná. Výjimku tvoří informace podléhající oznamovací povinnosti. Uživatel je o této skutečnosti informován. Služba může být na přání uživatele poskytnuta anonymně.

Respekt - pracovník respektuje právo uživatele vyjádřit přání, potřeby, názory, postoje a volby. Uživatel má právo na vhodné oslovování a na individuální přístup s ohledem k jeho osobnosti a potřebám.

Podpora - pracovník maximálně podporuje uživatele v aktivním přístupu při využívání služeb, pomáhá mu hledat a rozvíjet svoje schopnosti a řešit problémy.

Dobrovolnost – uživatel se může vždy svobodně rozhodnout, zda službu využije nebo ne.

Profesionalita – pracovníci splňují požadavky na odborné vzdělání a způsobilost, mají požadované znalosti a dovednosti, doplňují a prohlubují odborné znalosti i osobnostní růst.

 

Popis služby

Poskytované základní činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

2. pracovně výchovná činnost s dětmi

3.nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Metody a formy práce

Volnočasový klub probíhá v klubovně a herně centra a nabízí hry, výtvarné, taneční, hudební a sportovní aktivity, vaření, pracovní aktivity, pomoc s domácími úkoly, zábavné aktivity a soutěže, preventivní a výchovné programy, informační servis o jiných možnostech využití volného času. Forma ambulantní.

Kroužek doučování je realizován v klubovně a herně centra. Nabízí pomoc s domácí přípravou na školu a skupinové vzdělávací činnosti pro skupinu dětí. Forma ambulantní.

 

 

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej