Popis služby pečovatelská služba


Poslání:

Terénní sociální služba Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cíl

Cílem služby je pomáhat při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rovněž pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Zejména osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením, senioři, rodina s dětmi (kde se narodilo 3 a více dětí). Služba není určena osobám, které jsou soběstačné a dětem do jednoho roku.

 

Principy poskytování služby:

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy v domácnostech osob.

Tato služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. Maximální výše úhrady je stanovena podle § 6 vyhlášky č. 505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba nezajišťuje dovoz obědů bez další individuální práce s klientem resp. řešení jeho nepříznivé sociální situace.

 

Doba poskytování služby

Služba (doba kontaktu s rodinou/uživatelem) je poskytována ve vymezeném čase v rámci určené pracovní doby objemu jednoho celého úvazku, přičemž reaguje na aktuální potřeby uživatelů tzn. individuální úprava pracovní doby.

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej