Popis služby Pečovatelská služba


Poslání:

Posláním pečovatelské služby DKE je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením v situacích, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Posláním služby je zajistit pečovatelské úkony ve vymezeném čase v přirozeném, nejméně omezujícím prostředí, které umožňují respektovat stávající způsob života každého uživatele. Podpora uživatelů, která spočívá v zachování sociálních vztahů a vazeb, udržení klienta v kontaktu s okolím, s možností propojení na dřívější zvyklosti. 

Cíl

Podpora uživatelů, která spočívá v zachování sociálních vztahů a vazeb, udržení klienta v kontaktu s okolím, s možností propojení na dřívější zvyklosti. Cílem je vycházet z individuálních potřeb každého jednotlivce a podporovat uživatele při formulování svých vlastních představ o rozsahu poskytovaných služeb. Sestavení osobního plánu by se mělo uskutečňovat tak, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na službě a uživatel si co nejdéle zachoval soběstačnost a samostatnost. Je třeba respektovat jeho volbu a zaručit ochranu práv a důstojnost uživatelů ve všech životních situacích.

Cílová skupina

Pečovatelská služba DKE poskytuje služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, jsou ohroženi sociální izolací.

 

Principy poskytování služby:

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnutá sociální službou zachovává důstojnost osob. Pomoc musí vychází z individuálně určených potřeb osob. Pracujeme s klienty aktivně, podporujeme rozvoj jejich samostatnosti, motivujeme je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilujeme jejich sociální začleňování. Služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

 

Doba poskytování služby

Služba (doba kontaktu s rodinou/uživatelem) je poskytována ve vymezeném čase v rámci určené pracovní doby objemu jednoho celého úvazku, přičemž reaguje na aktuální potřeby uživatelů tzn. individuální úprava pracovní doby.

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 100 klientů

 

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej