Popis služby osobní asistence


Poslání:

Terénní sociální služba Osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 Cíle:

Cílem služby je pomáhat při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rovněž pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 Cílová skupina:

Zejména osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením, senioři. Služba není určena osobám, které jsou soběstačné a dětem do jednoho roku.

 Principy:

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy  v přirozeném sociálním prostředí.

 Tato služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. Maximální výše úhrady je stanovena  podle § 5 vyhlášky č. 505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 Doba poskytování soc. služby:

Služba (doba kontaktu s rodinou/uživatelem) je poskytována ve vymezeném čase v rámci určené pracovní doby, přičemž reaguje na aktuální potřeby uživatelů tzn. individuální úprava pracovní doby.

Předpis úhrad za osobní asistenci poskytovanou DKE platný od 1.1.2016 dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

1.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100 Kč/hod

2.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100 Kč/hod

3.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

100 Kč/hod

4.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100 Kč/hod

 

 

Pomoc při osobní hygieně:

 

1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

100 Kč/hod

2.

Pomoc při použití WC

100 Kč/hod

 

 

Pomoc při zajištění stravy:

 

1.

Pomoc při přípravě jídla a pití

100 Kč/hod

 

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

1.

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

100 Kč/hod

2.

Nákupy a běžné pochůzky

100 Kč/hod

 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

1.

Pomoc a podpora rodině v péči o dítě

100 Kč/hod

2.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

100 Kč/hod

3.

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

100 Kč/hod

 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

1.

Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

100 Kč/hod

 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

1.

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

100 Kč/hod

2.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

100 Kč/hod

Cena osobní asistence poskytované o víkendech a státních svátcích je 120,- Kč/hod.

Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej