Popis služby denního stacionáře


Poslání:

posláním denního stacionáře je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby. Posláním denního stacionáře je zajistit ambulantní služby, které umožňují rodině či osobě blízké zachovat stávající způsob života a udržet  přirozené vztahové sítě.

Pro koho jsou služby stacionáře určeny:

Služby denního stacionáře jsou určeny seniorům se sníženou soběstačností z důvodů věku
či zdravotního stavu, kteří potřebují přiměřenou podporu a pomoc nebo společnost druhé osoby ke spokojenému zvládání života.

Základním předpokladem pro přijetí je alespoň částečná pohyblivost a zvládání základní péče o vlastní osobu a sebeobslužných dovedností s částečnou dopomocí.

Provozní doba denního stacionáře je v pracovních dnech od 07.00 hodin – do 15.30 hodin, nebo dle dohody.

Kapacita stacionáře je 12 míst.

Stacionář DKE neposkytuje služby osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení nebo s diagnózou akutního či infekčního onemocnění
 • zcela závislým na péči druhé osoby
 • závislým na návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití
 • s projevy agrese nebo výrazného neklidu, které není možno ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními
 • v případě, že nejsme schopni zajistit požadavky a osobní cíle zájemce

Cíle: 

 • podporovat klienty v zachování sociálních vztahů a vazeb a umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek
 • udržovat klienta v kontaktu s okolím
 • navazovat na dřívější zvyklosti
 • vycházet z individuálních potřeb každého jednotlivce
 • motivovat klienta k co nejdelšímu zachování soběstačnosti a samostatnosti
 • nabízet širokou škálu aktivit různého druhu, aby každý mohl nalézt oblast svého zájmu, respektovat jeho volbu
 • zaručit ochranu práv a důstojnosti klientů ve všech životních situacích

Principy poskytování služeb:

v denním stacionáři jsou poskytovány takové služby, které umožňují klientům zachovat stávající sociální vztahy a vazby. Při práci s klienty vycházejí pracovníci z individuálních potřeb každého jednotlivce. Služby jsou poskytovány na základě snahy o  zachování soběstačnosti a samostatnosti po co nejdelší dobu. Denní stacionář  zaručuje klientům ochranu jejich práv a důstojnosti. Pracovníci motivují klienty ke zlepšování celkového fyzického i psychického stavu.

 

Rozsah poskytovaných služeb:

 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Optimalizováno pro: 1024x768 | IE, Mozilla FireFox | Designed by: Jan Pelej