hlavicka
 Úvodní stránka  → Služby → Poskytované služby → Pečovatelská služba

Poslání

Posláním PS DKE je:

 • zajistit pomoc a podporu klientům v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením v situacích, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby,
 • zajistit pečovatelské úkony ve vymezeném čase v přirozeném, nejméně omezujícím prostředí, které umožňují respektovat stávající způsob života každého klienta
 • zajistit klientům žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí,
 • zajistit klientům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti, či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Poskytujeme pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života klientů, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je klient naprosto rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

Cíle

Vyvinout úsilí za využití všech dostupných prostředků a poskytnout podporu klientovi v takovém rozsahu aby:

 • pobýval co nejdéle ve svém domácím prostředí,
 • měl možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • udržoval a uplatňoval sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a měl vytvořeny podmínky pro seberealizaci,
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňoval vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské služby, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

Cílová skupina

PS DKE se poskytuje klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dětem od jednoho roku výše. Služba není určena osobám, které jsou soběstačné a samostatné.

Pečovatelskou službu lze poskytovat i klientům:

 • trvale upoutaným na lůžko, kteří potřebují celodenní péči a za předpokladu vzájemné spolupráce s rodinnými příslušníky nebo dalšími osobami a na základě individuálně dohodnutých pravidel,
 • kteří vyžadují při poskytování služby specifické podmínky (např. duševní onemocnění.), a to za předpokladu dodržení individuálně dohodnutých pravidel.

Důvody pro neposkytnutí pečovatelské služby:

 • neposkytujeme takovou sociální službu, o kterou klient žádá,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou klient žádá,
 • klientům, kteří nechtějí přistoupit na podmínky smlouvy o poskytování pečovatelské služby,
 • klientovi byla stejná služba poskytována, ale poskytovatel smlouvu vypověděl z důvodu porušování povinností, které vyplývají ze smlouvy před dobou kratší, než je 6 měsíců.

Zásady poskytování služby

Klademe důraz na zajištění podpory klientů, která spočívá v zachování sociálních vztahů a vazeb, udržení klienta v kontaktu s okolím, s možností propojení na dřívější zvyklosti.

Při poskytování pečovatelské služby dbáme na dodržování následujících zásad:

 • zajištujeme podporu klientům, která spočívá v zachování sociálních vztahů a vazeb, udržení klienta v kontaktu s okolím, s možností propojení na dřívější zvyklosti,
 • vytváříme podmínky pro naplňování práv klientů, úcty k člověku a respektování důstojnosti každého jedince,
 • nepodporujeme závislost klienta na službě, ale poskytujeme pouze takovou míru podpory, kterou klient nezbytně potřebuje,
 • vytváříme podmínky a prostor pro udržení tělesných a duševních schopností,
 • dodržujeme individuální přístup v návaznosti na poskytování sociální služby dle potřeb každého klienta,
 • podporujeme u klientů samostatnost, běžný způsob života a sociální začleňování, respektujeme jejich vlastní vůli a názory,
 • při poskytování pečovatelské služby dbáme na týmovou práci a kvalitní vzájemnou komunikaci,
 • zaručujeme rovný přístup ke klientům – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasové rozdíly, náboženské vyznání, národnost.

Doba a místo poskytování služby

Služba (doba kontaktu s klientem) je poskytována ve vymezeném čase v rámci určené pracovní doby s individuální reakcí na aktuální potřeby klientů.

Provozní doba terénní formy poskytování
Pondělí 07.00-19.00 hodin
Úterý 07.00-19.00 hodin
Středa 07.00-19.00 hodin
Čtvrtek 07.00-19.00 hodin
Pátek 07.00-19.00 hodin
Sobota 07.00-19.00hodin
Neděle 07.00-19.00 hodin

Kapacita terénní formy poskytování služby – 120

Provozní doba ambulantní formy poskytování
Pondělí 07.00-15.30 hodin
Úterý 07.00-15.30 hodin
Středa 07.00-15.30 hodin
Čtvrtek 07.00-15.30 hodin
Pátek 07.00-15.30 hodin

Kapacita ambulantní formy poskytování služby – 10

Místo

PS DKE se poskytuje v domácnostech klientů, kteří bydlí na území města Neratovice a v objektu Domu Kněžny Emmy. Poskytuje se terénní nebo ambulantní formou.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 9 klientůCeník služeb

Ceník za služby platný od 1. ledna 2024

Podrobnosti  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 50   Celkem 31648 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |