hlavicka

Druh služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma služby:

Terénní

Název a místo poskytování:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,Kojetická 1414, 277 11 Neratovice


Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dále SAS) poskytuje pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci v přirozeném prostředí jejich domácností na základě individuálních plánů rodiny. Prostřednictvím služby mohou uživatelé zmírnit dopady rodinné krize na děti, vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj dětí a zabránit tak jejich odebrání z rodiny, případně zajistit bezpečný návrat do rodiny.

Součástí SAS je i připravovaný pravidelný program pro děti uživatelů SAS. Zaměřuje se na sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Pomáhá tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení a tím zároveň chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Poslání:

Posláním SAS je zajistit pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci, kde existují rizika ohrožení vývoje dětí v důsledku dopadů dlouhodobé sociální krize, kterou rodiče nedovedou sami bez pomoci překonat, podpořit rodinu v péči o děti a rozvíjet rodičovské kompetence vedoucí ke zdravému vývoji dětí.

Cíle:

Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny ve vyhovujícím a podnětném prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny ve vyhovujícím a podnětném prostředí pro zdravý vývoj dětí.

Cílem je vést rodinu:

K odpovědnosti za vzdělání, výchovu a celkovou kvalitu života dětí: • Děti dochází pravidelně do školy
 • Rodiče se zajímají o známky dětí, motivují je k dalšímu vzdělávání
 • Děti mají osvojené základy slušného chování, respekt k pravidlům a autoritám
 • Děti mají kontinuálně zajištěny základní životní a sociální potřeby – pravidelná strava odpovídající věku dítěte, hygiena, oblečení, školní pomůcky, zdravotní péče, sociální kontakt (s rodiči, vrstevníky)
 • Zapojení dětí do chodu domácnosti (vedení k udržování pořádku)


K předcházení vzniku krizových situací a zvládání řešení vzniklých problémů samostatně: • Efektivní práce s rozpočtem - rozvržení dostupných financí na celý měsíc, zamezení vzniku dluhů.
 • Dodržování a respekt vůči společenským pravidlům a normám.
 • Nastavení hranic jednotlivých členů domácnosti.
 • Posilování rodičovské role - naplňování potřeb dítěte.
 • Přehled o dostupných zdrojích pomoci.
 • Přebírání pošty, včasná a adekvátní reakce.
 • Jednání s úřady.
 • Zapojení se do společenského a pracovního prostředí.
 • Vedení k péči o sebe.

Cílem práce s dětmi je umožnit uživatelům lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Při poskytování služby jde o navázání a udržení kontaktu, poskytování informací, o odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže.

Okruh osob

Služba je poskytována znevýhodněným rodinám s nezaopatřenými dětmi na území ORP Neratovice, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci, ohrožující zdravý vývoj dětí, kterou nemohou nebo nezvládají řešit vlastními silami a vysloví souhlas se spoluprací s pracovníkem.

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • zájemce (uživatel) chce poskytnout službu, kterou neposkytujeme
 • je naplněna kapacity služby
 • nepatří do okruhu osob pro poskytování služby

Řeší např. problémy s výchovou, dlouhodobou nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, závislosti, nedostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dítěte apod.

V níže popsaných situacích pracovník službu neposkytne, ale snaží se vytvořit podmínky, aby bylo možné spolupráci v budoucnu navázat:

 • zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit bezpečné prostředí pro poskytování služby
 • zájemce (uživatel) ohrožuje pracovníka

Popis realizace sociální služby

Mapování terénu

Sociální pracovník se pohybuje v terénu, v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, v místech, kde se vyskytují rodiče s dětmi, školáci, děti neplnící školní docházku atp. Navazuje kontakty přímo s uživateli v terénu nebo o sobě dává vědět svou přítomností. Je-li potřebným znám od vidění, je pro ně snazší navázat kontakt. Mapováním a pohybem v terénu pracovník získává informace jak město a lidé v něm fungují. Tyto informace jsou využívány při zjišťování potřeb uživatelů.

Oslovování nového uživatele

K prvnímu kontaktu pracovníka s potenciálním uživatelem sociální služby může dojít za předpokladu, že:

 • zájemce o službu sám dospěje k rozhodnutí sociálního pracovníka kontaktovat
 • zájemci je služba doporučena jinou osobou (příbuzným, známým, bývalým uživatelem služby)
 • zájemci je služba doporučena jinou organizací nebo odborným pracovníkem
 • sociální pracovník sám aktivně kontaktuje obyvatele v cílové lokalitě a nabízí jim možnost využití sociální služby

Sociální pracovník osloví uživatele nejpozději do 7 dnů od podání žádosti. Po oslovení zájemce o službu sdělí sociální pracovník zájemci základní informace o sociální službě a o možnostech spolupráce. Sociální pracovník se přizpůsobuje komunikačním dovednostem zájemce. Zájemce vstupuje do služby na základě svého svobodného rozhodnutí. Sociální pracovník nenutí ke spolupráci a nevnucuje službu. Jestliže zájemce potřebuje pomoc, kterou SAS nedokáže poskytnout, sociální pracovník podá základní poradenství a odkáže zájemce na jinou službu.

Sociální šetření – mapování v rodině

Účelem sociálního šetření je zjištění, zda zájemce patří do cílové skupiny SAS, zda službu chce, potřebuje a v jakém rozsahu. Při jednání se zájemcem o službu je úkolem sociálního pracovníka zjišťovat, čeho chce zájemce prostřednictvím služby dosáhnout. Vede zájemce k tomu, aby formuloval vlastními slovy svá přání, očekávání či potřeby. Spolupráce stojí na přáních a potřebách zájemce a na pracovníkově vyjasňování možností a nabídky. V rámci tohoto vyjasňování zájemce obdrží informace o charakteru, pravidlech a principech poskytované služby. Pokud zájemce vysloví jasnou zakázku, sepíše s ním sociální pracovník individuální plán. S uživatelem je sepsána smlouva a vytvořen IP nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti o spolupráci. Pokud se ukáže, že uživatel nesplňuje kritéria pro danou cílovou skupinu, je odkázán na jinou službu.

Kontaktní práce

Kontaktní práce je specifickým druhem kontaktu s uživatelem, při kterém jde o vytvoření vzájemné důvěry a podmínek potřebných pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic vztahu s uživatelem, kultivování jeho schopností najít a vyjádřit své potřeby a na základě toho využít nabídky dostupných služeb pro dosažení jeho cílů.

Případová práce

Jde o dlouhodobý proces probíhající formou individuálního plánování. Pracovník zachovává tento postup:

 • Společné vydefinování zakázky s uživatelem.
 • Vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek zakázky s uživatelem.
 • Vedení dokumentace, se kterou je uživatel seznámen.
 • Pravidelné revize s uživatelem, zda je zakázka naplňována.
 • Časové ohraničení, stanovíme začátek a konec.
 • Vedení případu lze konzultovat na intervizích a supervizích týmu.
 • S uživatelem pravidelně reflektujeme naplňování zakázky.

Poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje sociální pracovník uživateli za účelem zlepšení jeho životní situace. Může se jednat např. o bydlení, nedorozumění s úřady, aktuální dění v systému zákonů. Pracovník vede rozhovor tak, aby došlo ke zvyšování kompetence uživatele řešit své problémy. Nejčastěji jde o záležitosti týkající se vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, profesního směřování, sociálně-právní záležitosti a jiné. Pokud není v rámci služby možné naplnit uživatelovu zakázku (např. ve věci práva, zdraví, apod.), odkáže sociální pracovník uživatele na jinou, návaznou službu.

Doprovod

Uživatel požádá o doprovod na úřad nebo do jiné instituce, dohodne se se sociálním pracovníkem předem na době a místě setkání. V případě, že se z kapacitních důvodů nepodaří doprovod zajistit, je na zvážení uživatele, zda úřad či instituci navštíví sám bez doprovodu sociálního pracovníka SAS nebo si schůzku domluví na termín, kdy bude možné doprovod zrealizovat. Sociální pracovník je po dobu doprovodu pasivní, a nechává uživatele samostatně jednat. V případě potřeby se podílí na vysvětlení nedorozumění. V případech, kdy uživatel potřebuje větší podporu, se předem se sociálním pracovníkem domluví, jak bude doprovod a vyjednávání na úřadě vypadat. Sociální pracovník může uživatele podpořit nácvikem formulace a vyjednávání.

Práce ve prospěch uživatele

Práce ve prospěch uživatele jsou pracovní úkony týkající se jeho zakázky, přičemž není potřeba uživatelova přítomnost. Jedná se např. o sběr informací, mapování dostupných služeb apod.

Jednání ve prospěch nezletilého dítěte

V případě, že sociální pracovník bude jednat v zájmu nezletilého dítěte s třetími stranami (škola, úřad apod.) je nutný písemný souhlas zákonného zástupce uživatele.

Práce s blízkými osobami

Je realizovaná pouze se souhlasem uživatele. Jde o poskytnutí informačního servisu či poradenství blízkým osobám uživatele (širší rodině, přátelům apod.).

Krizová intervence

Použije se v případě, kdy v životě uživatele nastala krizová situace. Pracovník vede rozhovor zaměřený na základní orientaci v příčinách krizového stavu, poskytne intervenci zaměřenou na zvládnutí aktuálních potíží, případně navrhne opatření. Pokud pracovník nemá kvalifikaci pro krizovou intervenci, poskytne pomoc v rozsahu akutní intervence a uživatele odkáže na odborníka, pomůže dojednat návazné služby, nabídne fyzický doprovod a asistenci při jednáních v zařízeních návazné služby.

Zprostředkování jiné služby

V případě, že není v možnostech SAS najít řešení pro naplnění uživatelovy zakázky, sociální pracovník po dohodě s uživatelem vyhledá vhodnější službu. Předá uživateli kontakt, případně pomůže zformulovat novou zakázku. Jestliže uživateli dělá problém vyjadřování, sociální pracovník mu může rozhovor pomoci nacvičit. V případě, že uživatel není schopen srozumitelně komunikovat s návaznou službou, sociální pracovník mu nabídne pomoc a podporu, případně doprovod. Se souhlasem uživatele sociální pracovník zakázku nové službě sám formuluje. Sociální pracovník SAS si uvědomuje, že pracuje s lidmi sobě rovnými. Dodržuje pravidla správné komunikace a klade důraz na vzájemné dorozumění. Hledá příčiny případných negativních projevů uživatele a následné řešení zjištěných problémů.

Situační intervence

Sociálně pedagogická práce s výchovným obsahem. Používáme ji při situacích, které nastávají mezi uživateli služby. Pracovník reflektuje situaci, přináší podněty a používá techniky, které vytváří či zvýrazní výchovný efekt situace.

Skupinová práce

Cílená aktivita, poskytovaná skupině uživatelů, zaměřená na rozvoj psychosociálních dovedností. Je časově a prostorově ohraničená.

Volnočasové aktivity

Poskytují náplň volného času uživatelů a nespadají do jiných výkonů SAS. Jedná se o akce, které slouží ke zpestření programu nebo k propagaci SAS, např. workshopy, koncerty, výjezdní akce, turnaje, akce, které vede lektor (interní či externí pracovník). Uživatel se může volně zapojit do nabízených aktivit, např. drama terapeutická dílna, muzikoterapie, tanec.

Preventivní, výchovné a pedagogické programy

Speciální programy vytvořené dle specifických potřeb cílové skupiny a dané lokality. Jedná se např. o primární prevenci zneužívání návykových látek, prevence gamblerství, prevence sexuálního zneužívání apod. Dále jde o program rozvoje schopností a dovedností důležitých pro vstup do ZŠ u dětí s odloženou školní docházkou. Jde zejména o předávání informací a to formou rozhovoru, vizualizace a interaktivních technik.

Doučování

Podpora rodičů při domácí přípravě dítěte, popřípadě zprostředkování doučování. Probíhá především individuální formou. Může být dlouhodobé (např. příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, zlepšení prospěchu) nebo krátkodobé (pomoc s domácí úlohou).

Pobyt v klubovně

Týká se situace, kdy uživatel užívá zázemí klubovny, účastní se základních i složitějších volnočasových aktivit bez čerpání dalších služeb. Může realizovat i své osobní aktivity.

Ochrana před stigmatizací a negativním hodnocením

Sociální pracovník SAS si uvědomuje, že pracuje s lidmi sobě rovnými. Dodržuje pravidla správné komunikace a klade důraz na porozumění si mezi sebou. Hledá příčiny případných negativních projevů uživatele a následné řešení zjištěných problémů.

Zásady a principy poskytování sociální služby

 • Individuální přístup – služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje uplatňování vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život.
 • Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti tak, aby byli schopni vlastními silami měnit svou nepříznivou situaci.
 • Rovný přístup – služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientace.
 • Mlčenlivost a důvěrnost sdělení – zachování diskrétnosti sdělených informací s výjimkou oznamovací povinnosti, se kterou je uživatel seznámen.
 • Dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodu a má také právo kdykoliv službu využít znovu.
 • Bezplatnost – služba je pro uživatele bezplatná.
 • Partnerství a vzájemný respekt – uživatel má právo mít a vyjádřit svoje přání, postoje a názory, má právo ptát se na postoje sociálního pracovníka. Rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé situace je plně respektováno, pracovník informuje o kladech a záporech zvoleného postupu řešení.
 • Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků, pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.
 • Odbornost – sociální pracovník splňuje odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb. a dále se vzdělává.
 • Možnost anonymity – uživatel se může s pracovníkem domluvit na poskytnutí služby anonymně.

Provozní doba SAS

Polední pauza

Pondělí

7:00 – 15:30

12:30 – 13:00

Úterý

7:00 – 15:30

12:30 – 13:00

Středa

7:00 – 15:30

12:30 – 13:00

Čtvrtek

7:00 – 15:30

12:30 – 13:00

Pátek

7:00 – 15:30

12:30 – 13:00

  cookies |     Copyright © 2024 Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory |
Návštěvy: On-line: 2 * Návštěvy dnes 47   Celkem 31645 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |